Liturgie en Preek van 26 Augustus: Lied van die Liefde 1 Kor 13

Liturgie 2012/08/24   TEMA - LIED van die LIEFDE 1 Kor 13 (KOINONIA  :  Nagmaal)

 

VOORSPEL

 

Aankondigings

-          LLKK

-          Senior Bediening   

-          Kwartaal tema: LIEFDE

 

INGENOOI IN GOD SE VREDE

 

Soms  word ‘n spieëlgladde wateroppervlak  versteur  deur ‘n klip wat daarin val of wind wat die oppervlak versteur. 

 

Deur die loop van die week is daar baie dinge wat mens se vrede versteur.... emosies, gedagtes, gebeure, nuus, werksdruk, sonde, bekommernis, verhoudings wat in jou wese roer.

 

Kyk vir ‘n oomblik na binne en word net eers bewus wat nou en ook in die week jou vrede versteur.... Verwelkom dit en bring dit in God se teenwoordigheid.

 

.... (STILTE)  Na rukkie van stilte sing ons Vonkk 40

 

SING SITTEND:  VONKK 40  (eerste keer net orrel dan 3x herhaal)

 

LEES gedig oor uitnodiging om te rus in God:

 

Kom rus in My... (IvT)

Kom rus by My

Ek is die Brood van die lewe (Joh 6:35)

Wat jou diepste honger stil

 

Kom rus by My

Ek is die Lig vir die Wêreld (Joh 8:12)

Wat die donkerte uit hart en gedagtes verdryf

 

Kom rus by My

Ek is die Deur (Joh10:9)

Na ‘n diep oorvloedige innerlike lewe

 

Kom rus by My

Ek is die Goeie Herder (Joh 10:11)

Wat jou ken, omhels en my lewe vir jou aflê

 

Kom rus by My

Ek is die Opstanding en Lewe  (Joh 11:25)

Wat jou nou nuut maak en wil laat opstaan uit jou moedeloosheid

 

Kom rus by My (Joh 14:6)

Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe

Wat jou na die Vader se hart neem sodat jy in Hom kan Rus

 

Kom rus in my

Ek is die Wingerdstok (Joh 15:5)

Waarin jy ewig geplant is om vrugte van liefde te dra...

Seëngroet:

 

Mag daar vir jou genade en vrede wees,

deur dat jy God die Vader ken,

en Jesus Christus

deur die werk van die Heilige Gees.   AMEN

 

SANG:

 

LIED 23:1-3 (TT CLOETE weergawe) 

 

GEBED

 

Bid Ps 23

 

SKRIFLESING

 

>>> Agtergrond oor Korintiërs:

 

Stad: Hoofstad van Romeinse prov. Agaje, Hawestad met 2 hawens, toegang Oos en Wes tussen die vasteland van Griekeland en Peloponnesos, pad roete Noord Suid,+- 800 000 mense, bekend vir handel, en baie godsdienstige groepe, bekend vir losbandigheid, selfs Griekse woord vir losbandig = Korintiërs (soos Sodom).  Oor die algemeen welvarende stad.

 

Gemeente: Hfst 1 erge verdeeldheid, baie diversiteit, lidmate dreig om mekaar hof toe te vat, verskil in teologie, seksuele verval in gemeente, baie gemeentelike uitdagings, Paulus is ook nie daar om leiding te gee nie... daarom die brief.

 

Fokus van Brief: Oraloor erken 1 Kor 13 as kern fokus... Paulus se antw aan gemeente

 

Luister nou met ander ore na 1 Kor 13, nie nou as huweliksteks, maar gemeenteteks

 

Lees 1 Kor 12 laaste vers tot einde 1 Kor 13


PREEK  http://www.nglynnwood.co.za/video/more-miere?xg_source=activity

 
 
Een oggend vroeg sit ek en Monika en koffie drink op die stoep.  Agter ons was so lang swart telefoondraad waarop rye miere van weerskante af vinnig aangewikkel gekom het.   Natuurlik was die draad die enigste pad!  En dit was so interessant dat hulle nog steeds by elke mier wat in die teenoorgestelde rigting gestap het stilstaan het en mekaar gegroet het!  Die probleem was net daar was letterlik tientalle miere in teenoorstaande rigtings op pad!  Nogtans het hulle steeds elke keer by mekaar gestop tsv van die lang pad en baie werk wat gedoen moet word!
 
Miere is bekend vir hulle ywerige lewenshouding en energieke lewenstyl wat baie effektief is en heelwat gedoen kry.  Wat my egter dié oggend getref het was die moeite wat die miere doen om vir mekaar “more” te sê op die telefoondraad tsv al die spoed en werk.
 
Wetenskaplikes wys daarop dat hierdie kommunikasie en kontak krities is vir die funksionering van die miere.  Daarsonder sou die miere doelloos besig wees met nuttelose aktiwiteite.  Die interaksie maak gemeenskap en lewe vir die miere moontlik.
 
1 Kor 13 sê dat sonder liefde is die lewe leeg en klink als maar net soos ‘n geraas.  Alle gawes is betekenisloos.  Die kerk is niks werd met al sy aktiwiteite as daar nie liefde is nie.

 

Paulus teken drie karikature sonder liefde:

1 Die eerste is die Ekstatiese Aanbidder wat in tale bid, sonder liefde en klink soos ‘n simbaal wat aanhouklap

2 Dan kom die Prefekte Predikant wat Preek sonder liefde en dis leeg!

3 Laastens teken hy die Dienende Doener wat alles gee sonder liefde, en niks ontvang vir al sy opoffering en dienswerk...

 

1 Kor 13 moet eintlik verstaan word uit die hoek van 1 Kor 12 en veral die laaste vers:

1 Kor 12 praat oor die gawes van die Gees: gawes van geloof, woorde van kennis, gesondmaking, wonderwerke, tale praat, profesie, boodskap van God verkondig, ondeskeiding van geeste, hulpverleing ens....  DAN aan die einde van die hoofstuk  V31: Lê julle toe op die beste genadegawes! Wat is dit?

 

Van al die gawes, wonderlik, bonatuurlik....... is die beste warop jy jou moet toelê....

v1 met .....”Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is ...” LIEFDE (1 Kor. 13:1) Van al die gawes, waarvan sommige groot bonatuurlike wonders is, wys ek julle wat die beste is!  Want dit is die liefde waarom alles draai!

 

Die gawes wat God gee, is wonderlik, sê Paulus, dis onontbeerlik vir die opbou en waaksaamheid van die gemeente, maar dit kry eers betekenis as die lig van liefde daarin aangesteek word. Maar sonder die liefe is dit soos >n eierdop sonder inhoud.....

 

KERKWEES is ten diepste verhoudingsgemeenskap.  Dit gaan oor die verhouding met God, met mekaar en die wêreld.

 

Die Nuwe Testament vertel dat die volgelinge van Jesus eerstens as Familie van God gesien moet word.  Kyk net hoe baie familietaal word gebruik oor die kerk. Die tipiese aanspreekvorms wat some spottenderwys gebruik word, sê eintlik iets baie diep: “broers en suster”.  Fay gebruik graag die uitsrukking boeties en sussies as sy na die gemeentelede verwys. Ons is kinders van God en daarom op ‘n diep vlak aan mekaar verbind. 

 

Die waardes van die familie van God is ook waardes van die gesin: liefde, geduld, vriendelikheid, blydskap, lojaliteit, respek, versorging, beskerming, ens. 

 

Die vergaderplek van die kerk in Korinte was in ‘n woonhuis soos 1 Kor 14:23 vertel, waar die hele gemeente saamgekom het.  Soms ook in Priscilla en Akwila se huis. ‘n Warm huislike atmosfeer!

 

Ons moet baie versigtig wees dat die atmosfeer van gemeentewees nie juis teen egte warm verhoudinge is nie.  As daar meer ontspanne atmosfeer is, is daar meer egtheid.  Hoe meer formeel hoe verder die afstand.  Prof Stefan Joubert skryf oa oor die kerk en vaar uit teen gelowiges wat mekaar met “u” begroet en op afstand bly.  Terwyl die woord ons nooi om in innige egte verhouding te staan as broers en susters. Wat ookal die  taal is wat jy gebruik moet dit afstand oorbrug en nie afstand skep nie.

 

Deel van die Familiegewoontes was om saam te eet!  Spesifiek die Liefdesmaal, die Nagmaal wat 1 Kor 11 die ete van die Here noem.  Ongelukkig het die Korinte gemeente se rykes nie vir armes gewag om van die werk af terug te kom nie, dan het hulle die Nagmaal opgeëet voor die slawe van die werk af kom.  Paulus raas met hulle omdat hulle nie vir die armes wag en dit deel nie, want liefde en verhoudings is die DNA van die kerk.

 

Julle is dus eintlik die gemeente se lewende preke wat lewend elke dag liefde leef.  Soos wat mense jou woord een dade beleef, hoor hulle en ervaar die liefde en teenwoordigheid van God.

 

Kerk se impak op die wêreld was dat hulle die wêreld omgekeer het deur geloof, hoop en liefde.  Dit is die sterkste gereedskap wat God aan ons gee om die wêreld ‘n beter plek te maak. Dit is die sleutel tot die kerk se groei.  Nie beter strukture, meer geld, beter programme, fenomenale dominees en strategiese beplanning nie.  God maak die wêreld nuut deur geloof, hoop en liefde.  Titels en posisies maak nie die verskil nie, maar diens, verhoudings en ‘n persoonlike voorbeeld wel.

 

Die gemeente se fokus mag dus nooit wees net op getalle, geboue en geld nie.  (Die 3 G-s) Ons doelwit is om deur God se Liefde God se nuwe wêreld te laat waar word.

 

Die kerndeel van kerkwees is dat elkeen in ‘n betekenisvolle verhouding met God leef, in betekenisvolle verhouding met ander Christene staan en verhoudinge met die wêreld bou!  Ons moet regtig moeite doen en uit ons pad gaan om die verhoudinge uit te bou.  Voorvloeiend uit God moet ons uitreik, opstaan en met mekaar al beter in verband tree.  Meer tyd maak vir kontak en kuier met mekaar. 

 

 

Ons sien in Jesus se lewe, leef uit sy liefdevolle verhouding met die Vader.  Dit is die Bron waaruit hy dan mense om hom mee bedien.

Ek het al musikante gesien wat ‘n stuk uitvoer sonder meelewing maar tegnies korrek.  Op een of ander manier het die musiekstuk dan amper geen impak nie, geen hart.  Maar as die stuk jou oorneem en elke vesel resoneer saam met die musiek... dan land die musiek in jou hart en lewe. Dit is wat die Lied van die Liefde doen!
As jy die melodie van God se Liefde vir jou in jou hart voel resoneer, word elke sekonde die maat waarop jy liefde leef in harmonie met God, sodat mense om jou ook betower kan raak deur die lied van die Liefde.
Wat ons ookal doen is die vraag of jy die musiek deur jou hart laat gaan of net die note tegnies korrek uitvoer?

Wat is dié liefde?

 

Liefde vir mense of God... of hoe?  Dis opvallend dat die woord "liefde" in 1 Korintiërs 13 taalkundig gesproke nie eintlik ‘n subjek of ‘n objek het nie. Die Naam van God kom ook nie eers in die Griekse grondteks voor nie. Is dit net die liefde van of vir God? Van of vir ons medemens? Of hoe? Kommentare skryf paragrawe om die een of ander standpunt te verdedig..... Tog, is dit eintlik alles valse teenstellings.

 

In dié konteks gaan dit om God se gawes aan sy mense!  Die liefde is hier doodgewoon God se gawe aan al sy kinders.  Dus dit kom van God maar is gerig op alle mense!  Wanneer Paulus hier en elders van liefde praat, bedoel hy altyd dat liefde wat uit God, deur God en tot God is. Dis die liefde wat God gee, sodat ons dit aan ons medemens kan gee, en so aan God teruggee. Dis die liefde wat God gee en ontvang, ontvang en gee, en wat ons gee en ontvang, en ontvang en gee.

 

Terwyl die ander gawes net aan sommiges toegeken word, is die liefde die uitnemendste!  Watter gawe jy dan ook het, dit moet met liefde beoefen word.  Liefde as gawe is iets wat elkeen het!

 

Liefde is ‘n Gawe van God.  As jy wil groei in liefde, steek jou net jou bakhand uit en ontvang weer sy Gawe vir elke dag.   Dis om God se liefde weer sien en self te ervaar wat ons motiveer om ander lief te hê.  As God my dan vergewe, hoe kan ek dan nie iemand anders vergewe nie, as God vir my ruite maak, hoekom sal ek dan nie vir iemand anders ruite maak nie?...... As jy die God van liefde leer ken, groei jy in liefde!

 

Wat beteken dié liefde in praktyk?

 

Die liefde waarvan Paulus praat, is inderdaad nie bloot ‘n teorie nie, maar ‘n saak vir elke dag, vir die harde werklikhede van ons lewe. Ek moet elke oggend hierdie gebed bid: 0 God, vul my vandag met u liefde, omskep my lewe in ‘n melodie van Liefde.

 

Liefde beteken nie net hemel op aarde nie, en nie net ‘n romantiese gevoel wat net met maanskyn en rose te doen het nie  Dit beteken nie net drukkies nie, maar om met jou voete vierkantig op die aarde te staan! Liefde se voete loop rustig op die aarde... deur die blou Maandag, deur die kombuis,  jou motor, jou fabriek, jou kantoor, jou huwelik, jou verhouding met alle mense, jou alledaagse lewe.    Daar moet ek liefde beoefen!....           

                       

Liefde het na ons gekom, in ‘n stal, en ons strate geloop, in die veld moes slaap, swaargekry , gely, gehelp, genees , vergewe en gesterf maat ook opgestaan.  Liefde het oorwin!  So het ons die liefde voor ons oë gesien wat geduldig was en vriendelik, nie afgunstig nie, nie sy eie belang gesoek nie, nie boek gehou van die kwaad nie, en hom nie verbly onreg nie, en hy het alles bedek met sy liefde en die liefde vergaan nooit nie!

 

Die liefde is dus werklik en moet geleef word!  Jesus nie net so vir ons kom leef dat ons sit en handeklap dat Hy dit so wonderlik kon regkry nie... maar die liefde is die uitnemendste gawe wat ons elkeen ontvang het!  Wat nou moet grondvat in ons elkeen se voetspore! 

 

Dink aan jou lewe en werk in die gemeente en samelewing;  as jy dit nie alles doen deur die liefde van God wat daagliks opnuut aan my geskenk moet word nie, maar uit een of ander geheime drang om myself te laat geld, of uit ‘n pligsgevoel, of uit my geestelike, morele en kerklike dinamiek, dan is die waarde daarvan ‘n ronde nul.

 

Dit vat grond in elke gemeentelike aktiwiteit: Erediens, Kategese, Kleingroepe, diensaksies, sosiale geleenthede, kleingroepe, vergaderings, beroeping!

 

Kom toets uself en ons gemeente en kerk aan die hand van die teks:

 

Liefde is om geduldig en vriendelik te wees.   Om geduldig te wees vra ‘n wilsbesluit en inspanning, veral as jy geneig is om >n bietjie Ahaastig@ te wees @volkspreuk sê "Vriendelikheid kos niks". In geldterme mag dit waar wees, maar dit beteken nié dat vriendelikheid niks van jou verg nie.... dit kos harde werk aan jouself

 

Liefde is nie afgunstig, grootpraterig of verwaand nie: Om Iief te hê, beteken om goeie dinge aan ‘n ander mens te gun en nie te spog of hoogmoedig te wees nie. In ‘n wêreld vol kompetisie is dit nie so maklik om ander mense te gun wat hulle kry nie. Om jou kollega sy of haar bevordering van harte te gun, is nie maklik as jy gedink het die pos kom jou toe nie.

 

Liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie : ‘n Mens wat ‘n ander liefhet, is nie onmanierlik nie en dink nie net aan homself nie. Om op ‘n Christelike manier "lief te hê" beteken om eerste aan ander mense te dink wanneer jy ‘n besluit moet neem.

“Parenting today seems to operate on just the opposite premise as that set down here by the apostle Paul. Many parents seem to think that in order to be loving parents they must tolerate bad behavior from their children rather than insist on good behavior. Children throw screaming fits, and parents helplessly shrug their shoulders, as though they were powerless to change things. He informs us that love requires us not to behave badly. “

Liefde is nie liggeraak nie: ‘n Mens wat ‘n ander mens liefhet, word nie , gou kwaad nie. Dis een van die mate wat ons die maklikste speel, veral as ons moeg of knieserig voel. En as ons ons vervies het, is ons meestal meesters in selfregverdiging.

 

Liefde hou nie boek van die kwaad nie: Mense wat ander mense liefhet, hou nie boek van die onreg wat die ander aan hulle doen nie. Hulle grawe nie ou koeie uit die sloot nie. Hulle bly nie verwyt nie. Ons weet dit, ja. Tog sê ons so maklik: "Daar sê jy dit al wéér!" Of: "Jy doen dit áltyd!"

 

Verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom in die waarheid: Oor verkeerde dinge kan die liefde nooit gelukkig wees nie. Dis net die waarheid wat hom gelukkig maak. Die sesde maat verg verdraagsame eerlikheid en openhartigheid.

 

Dit is dit juis om die ware liefde te beleef waarvoor baie mense kerk toe kom, maar juis soms nie by die kerk kry nie!  Die teleurstelling is nie net in die kerk nie maar in GOD!!   ’n Man koop boek op ‘n dag by tweedehandse stalletjie die boek: “How to Hug” ...By die huis vind hy tot sy ontsteltenis uit dis ‘n ensiklopedie vir die woorde tussen How en Hug.  Baie mense kom kerk toe met die verwagting om liefde te ervaar, maar soms niks meer as die mooiste teologie, met die mooiste gebede, en aksies, en die beste orrel maar sonder hart.... sonder egte liefde.

 

Mag ons nooit in die gemeente net meganies liefdeloos leef nie!  Maar soos miere by elke broer en suster stil staan om die lied van die liefde mee te deel.  Dit is wat KOINONIA beteken... die liefde van gemeentelede vir mekaar.

 

SLOT

 

Hoor jy die lied van die liefde wat God vir jou sing in Jesus Christus? Drink die melodie in en laat dit resoneer met jou diepste wese sodat jy self die lied van liefde leef en mense om jou betower met die harmonie en melodie daarvan.

 

En nou, Geloof, Hoop en Liefde bly... en die grootste hiervan is die liefde!

 

AMEN

 

VEROOTMOEDINGING:

Lize Beekman verwoord die effek van woorde so mooi... (MP3 speel)

Kom ons dink oor ons woorde van die afgelope week.

 

WOORDE HET VLERKE – Lize Beekman (MP3)

 

Daar is net een ding
Wat ek by jou wil weet
en ek gaan hierdie vraag
net een keer vra:
Het jy vergeet woorde het vlerke?

Dit begin by ‘n gedagte,
‘n wete, ‘n keuse
In jou kop,
Wat jy dan sif deur die gate
En die pype van jou hart
Of nie
Dan gaan die boodskap
Na jou tong, jou lippe
En jy sê dit hardop
Jy verloor alleenreg
Of jy ooit die reg gehad het
Of nie

Dit word ‘n gedagte
‘n wete, ‘n keuse
In ‘n ander een se kop
Wat dit sif deur die gate
En die pype van ‘n hart
Of nie
Die boodskap gaan na ‘n tong, lippe
En ‘n ander een sê dit
Hardop

En jou selfveroorloofde
Alleenreg woorde
Draai, maal, kolk en stort
En word asof... volksbesit

En dae, weke, maande, tyd later
Kom lê jou woorde in my oor
Woorde oor my
Rondom my
En dit vat aan my...
En ek probeer en probeer en weer
Om dit te sif, sif, sif
Deur die gate en die pype
Van my hart
Maar dit lê soos klippe
In ‘n sif van die fynste ogiesdraad
En ek dink jy't vergeet:
Woord het vlerke - dit vlieg!
En hoe langer die vlug
Hoe moeër raak die vlerke
En dit sak laer, laer, en laer...

En ek wens jy't in my oë gekyk
En die woorde oor my
Liefs in my kom lê
Dan was die vlug soveel korter

Die vlerke soveel sterker
En ons albei kon vlieg

Skuldbelydenis STILE dan LEES  ....  LIED 159:2

God is hier teenwoordig.

Here, gee ons vrede,

wees genadig, wil vergewe.

Ons is swak en sondig,

maar ons lied verkondig:

U's die bron van alle lewe.

U is Heer, U regeer.

Lei ons al ons dae na u welbehae.

 

AS GENADEVERKONDIGING en KOINONIA:  NAGMAAL

By gereedmaak en aansit by die Tafel  Lied 253: 1, 2

Formulier:

NAGMAAL as GENADE VERKONDIGING & VERGIFNIS

NAGMAAL as KOINONIA (Gemeenskapsmaaltyd)

NAGMAAL as TAFEL van VREDE

Geloofsbelydenis

Gebed

Instellingswoorde

Nagmaal uitdeel    >>>> (Onthou die BEKER)

(Eers die mense aan tafel bedien, dan die gemeente, laastens eredienswerkers)

ANTWOORD na die Nagmaal  523:1,3,4  (Goddelike Liefdebande)

DANKOFFERS

SLOTSANG:   LIED van die LIEFDE

LB 530:1,2

SEEN

Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid

aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,

dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon

en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.

Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp

hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan,

en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk,

magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,

aan Hom kom die eer toe, in die kerk,

deur ons verbondenheid met Christus Jesus,

deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

(Ef 3:16-21)

 

AMEN 3x

NASPEL

Views: 4120

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service