LITURGIE PAASSONDAG 31 MAART 2013 : Nuwe Lewe deur die Boom van die Lewe

LITURGIE PAASSONDAG 31 MAART 2013 : Op 22:2  Boom van die Lewe

 

Voorspel

 

Liturg: In Openbaring 21:5-7 is daar die sg. 7 Uitsprake van God self...

(Elke keer word ʼn kers aangesteek)

 

Toe sê Hy wat op die troon sit: "Kyk, Ek maak alles nuut."

 

En daarna sê Hy: "Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar."

 

Verder sê Hy vir my: "Dit het klaar gebeur!

 

Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde.

 

Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.

 

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry,

 

en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. (Obenb 21:5-8)

 

Trompet : Fanfare

 

Gemeentesang : Lied 422:1-3 (gemeente staan op en sing, bly staan tot na Loflied)

 

Votum:

 

Kom, O Lig, en Verlig die duister in my

Kom, O Lewe, en wek my uit die dood.

Kom, groot Geneesheer, en heel my wonde.

Kom, Vuur van Goddelike Liefde, en verteer my sonde

Kom, my Koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe,

Want U alleen is my Koning en my Heer!

 

Seëngroet: Op 1

 

Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom,

en van die sewe Geeste voor sy troon,

en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie,

die eerste wat opgestaan het uit die dood,

die heerser oor die konings van die aarde.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader.

Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

(Openb. 1:4-6)

 

Lofsang: Lied 411:1,2,3

 

Skriflesing aankondig: Op 21:22 - 22:5

 

Gebed: - Richard Foster

 

Gees van die lewende God

Wees die tuinier van my siel.

Hoe lank wag ek nou al op U

Stil – in ʼn koue donker van my siel.

Maar nou in die kragtige Naam van die opgestane Jesus Christus

Waag ek om te smeek:

Hark weg die dooie blare van die verlede.

Vergruis die harde kluite

Van my weerbarstige gewoontes en groewe.

Werk diep in my siel u lewegewende Woord.

Versorg, gee lewende water, koester my hart

Totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom!

Amen

 

Sang: Lied 442:1,2

 

Skriflesing: Op 21:22 - 22:5

 

Preek: Boom van die Lewe

 


PREEK

Die Evangelie van Markus word allerweë beskou word as die oudste van die Evangelies en het verskeie weergawes wat plek plek van mekaar verskil.  Een van die weergawes eindig by vers 8:

"Moenie skrik nie!" sê hy vir hulle. "Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is.

Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het."

Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.

(Mark 16:6-8)

 

Wat ʼn vreemde reaksie nadat daar sopas die beste Nuus van alle tye aan hulle vertel is! Die laaste sin van die Evangelie is dat die dissipels geskrik het, bang was en niemand daarvan gesê het nie!

Selfs in latere meer volledige weergawes van Markus word weer gesê dat hulle nie in die Opstanding wou glo nie:

 

Mark 16:10

(Maria) Sy het dit vir sy dissipels gaan vertel wat oor Hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat Hy lewe en dat sy Hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie

 

Mark 16:12

Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander dissipels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie

 

Matt 28:16 (By die hemelvaart na vele verskynings en getuies)

Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het

 

Luk 24:10

Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie

 

Joh 20:19-31

v 25 Die ander dissipels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien!" Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."

 

Hierdie onwilligheid om die opstanding te glo en weg te hardloop van die Opstandingswaarheid is meer as net menslike skrik vir die gebeure, dit is ten diepste ʼn onwilligheid om die implikasies van die opstandingsboodskap te aanvaar!   

Richard Rohr skryf: “I interpret this as the human temptation to turn from and deny not just the divine presence but our own true selves, that is our souls, our destiny, our true identity.”

As Jesus wel werklik opgestaan het beteken dit my lewe behoort radikaal te verander soos wat my lewe deur die bruisende opstandingskrag oorspoel word. Die geloof in die opstanding sal alles ingrypend verander! My “ou self” hou niks hiervan nie.  Daarom wil ek dit nie glo nie, soek ek redes om dit nie te glo nie, en hardloop ons eerder weg.

 

Die afgelope jare was daar in die koerante en ander media debatte oor die fisiese, liggaamlike of metaforiese opstanding van Jesus.  Om aan dié rassionele debat deel neem is baie makliker, as die eintlike uitdaging: of JY meegee dat die opgestane Christus in jou LEEF! Om baie tyd aan dié debatte te bestee is in my oë net ʼn slim plan van die ego om die kragtige opstandingsgebeure weg van my lyf en hart en siel te hou.

 

Die vraag is of jy die nuwe lewe in Christus jou eie maak?  Die opstandingsliggaam van Jesus was radikaal anders, vernuwe na die opstanding... Dis wat die waarheid van die opstanding met jou doen:  jy verander radikaal!  Is dit nie dalk hoekom mense weghardloop van die waarheid van die opstanding nie? As ek die opstandingsgebeure glo sal ek radikaal moet verander of beter gestel: ek sal radikaal verander word!

 

Tog lyk dit my die dood en lyding gryp ons soms meer aan as lewe en oorvloed. Mense word mos so aangetrek na negatiwiteit en vrees, kyk maar hoe koerante slegte nuus verkoop.  Koerant is hoofsaaklik ʼn blad vol slegte nuus.  Dink jou in as daar ʼn koerant met goeie nuus uitkom! Niemand sal dit koop nie.

 

Kyk hoe het filosofie vir jare geworstel met die “probleem van die bose” met boeke oor “Evil” en waar dit vandaan kom.  Het jy al ooit ʼn boek gesien met die titel “The Problem of Good!” (Buiten vir Biskop TUTU s’n daaroor). Wat maak ons met die oorvloedig goedheid in die skepping en in mense en van God!!! Dis ’n Probleem! Maar, mense moet geleer word om die positiewe of goeie te sien! En dit is soms ʼn uiters moeilike taak...

 

Mense vind meer energie rondom pyn, die dood, en probleme as in vreugde en lewe. Ons hou soms ligtelik aan vreugde vas en gryp ʼn slagoffer identiteit aan!

 

Dit is reg en goed dat ons lydenstyd vier en grondig die diepte van Jesus se lyding deur ons wese laat spoel. Die kerk se tradisie om 7 Lydensweke te hê is ook goed...

Maar ek het al gereeld gevra wat van 10 Opstandingsweke!  Om die implikasie van die opstanding grondig te oordink.  Ja elke Sondag voer ons ook die lewende Here maar so ook met verwysing na die lydensgebeure.  Maar soos ek Vrydag verwys het, al die jare wat ek Goeie Vrydag dienste bywoon, was Goeie Vrydag dienste beter bygewoon aas die Paasdienste! “Weird!” (Sien bywoning van diens vandag)

 

Eintlik is die Opstanding ʼn risiko en gevaar vir jou huidige bestaan en vir die wêreld.  As jy die gebeure van die Opstanding jou eie maak: in Christus sterf en in Hom opstaan, bars daar Bronne van Lewe oop!  En dis nie net praatjies nie!

 

Ons is almal maar verlief of die status quo en die verlede. Selfs as dit ons dood maak! Opstanding gee aan ons ʼn blink nuwe veranderde TOEKOMS!  Dit gaan oor radikale nuwe bestaan wat ontluik!

In ʼn asemrowende diep stuk geskryf deur Janet Hagberg skryf sy hoe sy op Paassondag wakker geword het met die hoop en verwagting dat daar nou vreugde in haar sal wees na maande se verwerking van haar egskeiding se seer. Maar sy het wakker geword met ʼn vreemde besef: dat sy bang was om haar pyn te laat gaan... Sy wou daaraan vashou want dit het haar gehelp om naby God te wees in die pyn. Die pyn het ʼn rol begin speel oor hoe sy haarself sien en ander haar sien. Eintlik wou sy dit nie los twv die vreugde nie...  Sy weet dit was nie gesond om in die plek van pyn en ongeneeslikheid te bly nie... Maar die lewe sonder om aan daardie pyn vas te hou kon en wou sy haar nie indink nie. Eers toe sy werklik dié oggend die pyn en verlede laat gaan, het die nuwe lewe in bruisende strome begin vloei.

 

Sy het nuwe bronne ontdek: genade as bron, vreugde as bron, lewe en skoonheid as bronne, die rykdom van die hede as bron en die diepste van BRON die LEWENDE HERE se TEENWOORDIGHEID!

 

Kyk hoe die Evangelies beskryf wat gebeur as mense die Opstandingswaarheid omarm: hulle harte word warm, word skoon haastig van opgewondenheid, ander hardloop, die goeie nuus word oorvertel, vreugde, saam eet, oorvloed vis tydens vangs, voel vry en spring op van vreugde!  HOEKOM?  Die verlede is begrawe, weg! Daar is totale vergifnis! 

 

Dan staan die WARE JY op!  Die vals identiteit skuif op die agtergrond of eerder onder die grond. Wat ons na sa soek is wie ons werklik is!  Christus LEWE in jou.

 

Waarvan hardloop mense weg as hulle vir die nuwe lewe weghardloop?  Hoe lyk opstandingslewe?  Die Bybel is vol beskrywings van die opstandingslewe. Ek gebruik vandag die teksgedeelte wat by ons gemeente se nisse as hoeksteen gebruik word: Op 22.

 

Openbaring gee vir ons die prentjie van die nuwe lewe wat in Christus aanbreek:

Onthou, die toepassing van Openbaring is nie net van toepassing op einde van tyd nie!  Die boodskap van Openbaring is vir die tydperk tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Dus vir vandag en die toekoms!

 

God op troon sê in op 21:5  “Kyk ek maak alles nuut” – “Dit het reeds gebeur!!!!  Waar?  Met kruis en opstanding!  Wat ons hier lees in Openbaring is die gerealiseerde waarheid wat later in volheid sal realiseer! Die boodskap op die hoeksteen is ook vir elkeen van ons!

 

Die NUWE LEWE die Opstandingslewe word in Op 22 met die Tuin van Eden verduidelik: “Eden” beteken “Genot/geniet of in Engels: “Delight”, Garden of Delight!

Daar is ʼn vorm van diep geluk in die opstandingslewe. Soos wat jou ou mens sterf en die nuwe opstaan vloei daar al meer strome van vreugde(joy). Dit versprei deur jou en om jou.  Die diep vreugde word al meer sigbaar in mense se oë, lewenshouding en impak op hulle omgewing.

 

In die Tuin is God orals intiem teenwoordig.  Soos die vorige teks oor die nuwe Jerusalem verduidelik is nie eers ʼn tempel in die nuwe Jerusalem nie want boskatedraal word die woonplek van God, die werkplek word woonplek van God, my huis, my hele lewe word sy woonplek. 

Vers 4 sê selfs dat ons God sal sien.  Mense sal God te teenwoordigheid begin ervaar.  Hom begin raaksien in die Woord,  Natuur, mense en in hulleself.

 

In die Tuin van Eden se opstandingslewe is LEWE in OORVLOED!!! Die LewensBron is God self wat water van die lewe GEE. Die Boom van die Lewe gee lewe! (Eseg. 47:12!) Dit is alles ʼn teken dat God oorvloedig sorg en lewe gee. Lewe is om te groei, te verander en oorvloedig vrug te dra!

 

Waar die lewe voor die opstandingslewe ʼn lewe van skaarsheid en tekort is op geestelike vlak is daar nou lewe en oorvloed. As jou hoop opraak, is die fontein van lewens hoop in jou. Wanneer jy vrede so nodig het, is God se vrede gratis en toeganklik tot jou beskikking. So ook krag, moed, geduld, vertroue, tevredenheid, energie, volharding, geloof, genade, barmhartigheid, vergifnis... ALLES in oorvloed.  Die Boom van die lewe het altyd vrug waarvan jy kan pluk en sy blare bring genesing!  Ook deur jou genesing aan ander!

 

In die opstandingslewe is daar nie meer vervloeking nie: dit is ʼn oordeelsuitspraak wat lei tot vernietiging van persoon of saak! God se teenwoordigheid skep lewe en gee lig!

 

In die opstandingslewe kry jy ʼn NUWE IDENTITEIT, jou  WARE SELF... nuut gemaak. Dit is jou status in Christus!

 

Wat gaan jy glo? Dit wat die wêreld of ander mense of kerke jou toedig.... of jou ware identiteit: PRIESTER en KONING.  Die teks sê dis wie jy in Christus is.  Jy word priester wat geheilig God aanbid.  Hy gee ʼn vorm van mag en invloed soos ’n koning het.  Jy regeer met Christus

 

Op jou voorkop is daar ʼn teken van jou nuwe identiteit en aan Wie jy behoort: God se Naam! The Message vertaal vers 4: “Their foreheads mirroring God!”

Geliefdes, die opstandingslewe, jou ware self is in diep intieme eenheid met God, weerspieël God en word deur God bewoon. Omarm dit! Glo dit! Moenie hiervan weghardloop nie!  Dit sal jou verander ja, want God gee lewe.  Maar sy droom vir jou sal stukkie vir stukkie waar word.

 

SLOT:

 

Julia Esquivel is ʼn digter wat in ballingskap gedig het nav politieke omstandighede in Guatemala.  Hierdie gedig is geskryf as hoop en belydenis van die krag van die opstanding nav dié wat in die 1954 opstand net verdwyn het.  (GREPE) by Julia Esquivel; translated by Ann Woehrle

They Have Threatened Us With Resurrection (1980) 

 

It is something within us that doesn't let us sleep,
that doesn't let us rest,
that won't stop pounding
deep inside, it is the silent, warm weeping
of Indian women without their husbands...

What keeps us from sleeping
is that they have threatened us with Resurrection!
Because every evening
though weary of killings,
an endless inventory since 1954,
yet we go on loving life
and do not accept their death!

....because in this marathon of Hope,
there are always others to relieve us
who carry the strength
to reach the finish line
which lies beyond death.

........ Join us in this vigil
and you will know what it is to dream!
Then you will know how marvelous it is
to live threatened with Resurrection!
To dream awake,
to keep watch asleep,
to live while dying,
and to know ourselves already resurrected!

AMEN!


GEBED: 504:2,5 Kruis en Boom van Nuwe lewe

 

Meditatiewe oordenking: Lig in die duister dele van my lewe skyn (proses)

 

Geloofsbelydenis

 

V:     Saam met die eerste volgelinge van Jesus bely ons ons geloof in Hom:

        Met Johannes die Doper …

G:        Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

V:     Met Andreas …

G:     Rabbi, U is die Seun van God; U is die Koning van Israel!

V:     Met die Samaritane …

G:     Ons weet dat Hy werklik die Verlosser van die wêreld is!

V:     Met Simon Petrus …

G:     U is die Christus, die Seun van die lewende God.

V:     Met Maria Magdalena …

G:     My Meester!

V:     Met Tomas …

G:     My Here en my God!

 

Dankoffers

 

Aankondigings

 

DANKIE -  Donald Bouwer (trompet)

 

Eredienstye vanaf 14 April

 

NISSE:  Hoeksteen besoek en kinders PAASEIERS soek:

The egg is a wonderful symbol of birth and rebirth, an apparently lifeless object out of which comes life. Because of this, it is a symbol of Christ's Resurrection and is seen most often at Easter. In 2006, a necropolis under the Vatican revealed an infant who'd been buried holding an egg to symbolize his parents' hope in his resurrection, because of Christ's Resurrection.

SLOTLIED: VONKK 5:1,2

 

Seën:  

Mag die Eenheid van God

jou balans en wysheid gee.

 

Mag die Skoonheid van God

jou die lewe met verwondering laat sien.

 

Mag die Goedheid van God

jou vul met vreugde en dankbaarheid.

 

Mag die Sterwe in Christus

Jou werklik vry maak

 

Mag die Opstanding in Christus

jou lewe verlig met Ewige Lig

 

Mag die Wysheid van Sy Gees

Jou sag en nederig maak

 

Mag die Teenwoordigheid van sy Gees

jou jou omarm en deurstroom.

 

Mag die misterie van God se droom

Jou nooi om met ʼn diep verbintenis te leef

 

En mag die seën van GOD

Vader, Seun en Heilige Gees

Jou lewe laat blom

Van GOD self.

 

Amen

 

Naspel

 

 

Views: 1744

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2022   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service